Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor

Parlamentul României

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2004

Formă aplicabilă de la 24 iunie 2004 până la 29 aprilie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 30 aprilie 2014

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. –

(1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător.

(2) Gestionarea populației canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială. Referințe (1)

Art. 2. –

În sensul prezentei legi, prin deținător de animale se înțelege proprietarul, persoana care deține cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.

Art. 3. – Modificări (1)

Deținătorii de animale au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, precum și a celor referitoare la protecția și bunăstarea animalelor.

Art. 4. – Modificări (1)

Deținătorii de animale au obligația de a avea un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, precum și de a nu le părăsi sau izgoni.

Art. 5. –

(1) Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, următoarele:
 1. a) un adăpost corespunzător;
 2. b) hrană și apă suficiente;
 3. c) posibilitatea de mișcare suficientă;
 4. d) îngrijire și atenție.

(2) Deținătorilor de animale le este interzis să aplice tratamente rele, precum: lovirea, schingiuirea și alte asemenea cruzimi. Modificări (1)

Art. 6. – Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, maltratarea și supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea condițiilor minime necesare vieții și bunăstării acestora.

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege: Jurisprudență (1)

 1. a) omorârea animalelor, din perversitate, precum și prin practicarea tirului pe animale domestice sau captive; Jurisprudență (5)
 2. b) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
 3. c) folosirea de animale vii pentru dresajul câinilor sau pentru a le controla agresivitatea;
 4. d) folosirea de animale pentru expoziții, publicitate, realizare de filme sau în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă acestora suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri;
 5. e) abandonarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului;
 6. f) administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului. Jurisprudență (1)

Art. 7. – Modificări (1)

Animalele folosite în scopuri științifice sunt supuse unor reguli de protecție specifice, fără a li se provoca suferințe inutile.

Art. 8. –

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor*) reprezintă autoritatea națională în domeniul protecției animalelor.

(2) Condițiile de deținere, adăpostire și întreținere a animalelor se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Jurisprudență (1)

*) Conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată prin Legea nr. 215/2004, reprodusă la pag. 3-16, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se înființează prin reorganizarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor, a Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, precum și a unor servicii care funcționează în structura aceluiași minister.

CAPITOLUL II Condiții privind deținerea animalelor Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 9. – Puneri în aplicare (1)

(1) Deținătorii de animale pot deține animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizați de direcția veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Condițiile privind deținerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 10. –

(1) Deținătorii de animale au obligația de a îngriji și trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.

(2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferințe fizice și psihice inutile, în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale.

Art. 11. –

Deținătorii de animale care selecționează un animal pentru reproducție au obligația de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice și comportamentale ale speciei și rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanțele, sănătatea și bunăstarea descendenților.

Art. 12. –

Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligația de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum și de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.

CAPITOLUL III Condiții privind comerțul cu animale, transportul animalelor, precum și folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții și manifestări similare

Art. 13. –

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, din considerente privind protecția animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul țării, poate impune anumite condiții, precum și limita sau interzice importul, exportul, tranzitul și comerțul cu animale, ținând cont de reglementările comunitare.

Art. 14. – Puneri în aplicare (1)

(1) Transportatorii au obligația de a transporta animalele în condiții corespunzătoare, în funcție de specie, sex, vârstă, categorie de producție, pentru a evita rănirea sau epuizarea fizică a acestora. Modificări (1)

(2) Condițiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 15. –

Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții sau alte manifestări similare numai dacă:

 1. a) organizatorul asigură condițiile prevăzute la art. 5;
 2. b) sănătatea și bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.

Art. 16. –

În cursul competițiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanțe ori să fie supuse unor procedee pentru creșterea sau diminuarea nivelului natural al performanțelor.

CAPITOLUL IV Intervenții chirurgicale

Art. 17. –

(1) Animalele sunt supuse intervențiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.

(2) Intervențiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.

(3) Manoperele medicale care pot provoca suferință animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.

 Art. 18. –

Prin excepție de la dispozițiile art. 17 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale, intervențiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate și de alte persoane care au calificarea necesară.

CAPITOLUL V Tăierea sau uciderea animalelor Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 19. – Modificări (1)

Animalele nu vor fi supuse unor suferințe inutile în cazul tăierii sau uciderii

Art. 20. – Modificări (1)

Tăierea animalelor se va efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Art. 21. – Modificări (1)

Prevederile art. 20 nu se aplică animalelor care, datorită unor accidente sau boli, trebuie tăiate ori ucise imediat.

CAPITOLUL VI Folosirea animalelor în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale Puneri în aplicare (1)

Art. 22. – Modificări (1)

Animalele pot fi folosite pentru cercetare științifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, precum și în alte scopuri similare, atunci când obiectivul activității nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 23. – Modificări (1)

(1) Constituie contravenție următoarele fapte: Jurisprudență (3)

 1. a) nerespectarea dispozițiilor art. 12;
 2. b) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);
 3. c) supunerea unui animal la rele tratamente; Jurisprudență (1)
 4. d) nerespectarea dispozițiilor art. 26 alin. (3);
 5. e) supunerea unui animal la cruzimi.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

 1. a) cele de la lit. a), cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei; Modificări (1)
 2. b) cele de la lit. b) și c), cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei; Modificări (1)
 3. c) cea de la lit. d), cu amendă de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei;
 4. d) cea de la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 24. – Modificări (1)

În cazul săvârșirii de trei ori pe o perioadă de 2 ani a faptelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c) și e) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravențională, se aplică și măsura confiscării animalelor. În acest caz, animalele se cazează în adăposturile care funcționează pe lângă consiliile locale și sunt valorificate în condițiile legii.

Art. 25. – Modificări (1)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23 alin. (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

 Art. 26. –

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Administrației și Internelor, prin organele abilitate, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Administrației și Internelor au acces în clădiri, adăposturi și alte locuri unde sunt ținute animalele, precum și dreptul de a solicita orice informație și documente necesare controlului și de a preleva probe pentru cercetări și analize de laborator.

(3) În situația în care locul unde sunt ținute animalele se află la domiciliul sau reședința deținătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spațiu se face cu acordul deținătorului. În lipsa acordului, deținătorul de animale are obligația de a face dovada respectării dispozițiilor art. 5.

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sirius Animal Rescue
Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *